KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu, ul. Wolności 24, 11-610 Pozezdrze

 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu: gbppozez@wbp.olsztyn.pl  lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Anna Czapska w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pozezdrzu, za pomocą adresu e-mail: kontakt@anrodo.pl

 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r.) oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 

a) zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;

 

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;

 

c) kontaktu w sprawach związanych z wypożyczaniem książek oraz katalogowaniem;

 

d) wystawienia monitu ponaglającego o zwrot wypożyczeń;

 

e) prowadzenia ewidencji czytelników, wypożyczonych pozycji oraz sprawozdawczości;

 

f) prowadzenia konkursów czytelniczych, realizacji projektów;

 

g) prowadzenia rejestru osób korzystających z Internetu w czytelni

 

h) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pozezdrzu

 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminną Biblioteką Publiczną w Pozezdrzu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono materiał biblioteczny oraz dla osób korzystających z pozostałych usług 5 lat od daty upływu ważności karty.

 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 

e) prawo do przenoszenia danych;

 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.

 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pozezdrzu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 87 427 90 55 lub drogą elektroniczną gbppozez@wbp.olsztyn.pl

 

 

 

 

KONTAKT

 

11-610 Pozezdrze

ul. Wolności 24

 

Telefon: 87 427 90 55

 

E-mail: gbppozez@wbp.olsztyn.pl

 

Strona www: gbppozezdrze.jimdo.com

 

Katalog on-line

 

Katalog wojewódzki:

www.wbp.olsztyn.pl/fidkar/wm.htm

Film "Pozezdrze oczami młodzieży" 2016

https://www.youtube.com/watch?v=aobFeyJHMt8

 

W tłumaczeniu na język  niemiecki  - "Possessern aus der Sicht der Jugend" https://youtu.be/56OdlhniCVI